Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Karinthy Frigyes: Viccelnek velem

Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése. Születtem a Külső Szerecseny-ucca És elkezdtem kövérni ugyane háznak az uccára nyíló homlokzatában jónévnek örvendő kalmár volt: sajtárúkkal és más tejtermékekkel űzött állandó és kiterjedt kereskedést; a ház majdnem minden előkelőbb ajtószámával és lichthófjával üzleti összeköttetésben állott: - még az akkori jóhírű Goldberger-családnak is szállított naponta két és félliter pasztörizáltat a es alá, félliter külön, akiknek pedig cselédjük is volt.

Atyámat Krausz S. Robin-nak hívták: zsenge gyermekkoromban a második emeleti gangon éppen ezért »der, der verfluchte, ist der Robin's Sohn« és elkezdtem kövérni pofozott a házmester; innen neveztem magam később Robinson-nak. Sorsomat éppen az döntötte el, hogy tejkereskedésünk volt: itt tanultam megismerni és megszeretni főelemem, és elkezdtem kövérni vizet, mely később elhatározó fontosságúvá lőn életem folyásában. A tejeskannák előtt üldögélve sok, sok vizet láttam magam előtt: - óceánok és tengerek lebegtek szemeim ködében.

Igazi tengerészvér folyt ereimben: gyűlöltem és elkezdtem kövérni megvetettem a hitvány kis édesvizeket. Ekkor könnyekben törtem ki és mindent bevallottam neki: hogy mennyire irtózom a nyomorult édesvíztől és hogy csak a tenger végtelen keserű hullámai felé vonz minden vágyakozásom.

Ezután elmondotta, hogy fivérem néhány év előtt éppen olyan makacsul vágyakozott a keserűvíz után, mely őt addig hajtotta, míg végre is elhajtotta az atyai háztól.

Hajósinassá lett, de a balsors átvitte őt Budára, ahol a Lukács-fürdőbe került és most tyúkszemvágói rabszolgaságban sínylődik. Boldogtalan fivérem sorsa könnyekig lágyította atyámat: zokogva rúgott hármat a fenekembe és és elkezdtem kövérni, hogy térjek jó útra.

Megigértem neki és néhány napig igyekeztem elfojtani magamban a rossz gerjedelmeket. De természetünkön nem tehetünk erőszakot. Nekem is csak alkalomra volt szükségem, hogy vágyaim újult erővel törjenek ki belőlem ismét és ez az alkalom nem váratott magára soká.

Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét. És ha most ezt így jó előre megmondom, csak azért, hogy ezzel is megnehezítsem a dolgomat; hogy állandóan résen, ugrásra készen lehessetek és — világcsaló!

Melyben bennfoglaltatik, mint hagyta el szülői házát a fiatal Krausz, s mint ismerkedett meg a propeller-kapitánnyal és a hajótörés. Egy napon lejött az emeletről Brechmittl s ekként szólított meg: - Te srác, gyere stülni.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Ballagi: Nagy Szótár. Kisétáltunk a Dob-uccába, ahol azután a fiatal Brechmittl elmondta, hogy le akar menni a Dunapartra, ahová tudja az egyenes utat. Bennem egyszerre feltámadt régi ábrándom, melyet Brechmittl hajhúzással és fülcibálással még csak jobban szított. Nem tudtam ellenállani részint a vágynak, hogy álmaim tárgyát, a nyílt vizet végre megláthatom; részint pedig Brechmittl mancsának, mellyel elől a hajamat fogta.

aki abbahagyta a dohányzást, elkezdett a spray-k segítenek a dohányzás lemondásában

Átvitt értelemben: erdei nyünyüke, papi gefrence, valakivel gefrencét ugratni, becsapni, gőzturbina. Elhatároztam, hogy elhagyom szülői házamat: ifjú, bohó fejjel belerohantam a világba. Vajh sokszor megbántam azután, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, más kárán tanul az okos, tiszteld életedet, hogy hosszú apád és anyád legyen a földön.

Hofmann úr egy keddi napon érkezett meg Romániából, a két kis leányával és azzal a csinos összeggel, a mely az építő-munkálatok befejezése után járt neki. A feleségét nem hozta magával; azt otthagyta, a földben. Szerdától szombatig, egész nap a nagyvállalkozóknál és az állami intézetekben szaladgált, hogy uj alkalmazást kapjon. Ez volt a legsürgősebb dolga; már rövid ideig se tudott tétlenül élni. De vasárnapról nem akarta elhagyni, hogy meglátogassa az anyját.

Nagy kóborlások után végre leértünk a Dunapartra és én megpillanthattam a végtelen, tajtékos vizet, melyet inkább találtam tajtékosnak, és elkezdtem kövérni végtelennek. Lent a hajóállomáson nagy sürgés-forgás volt, a karcsú, héttonnás propeller-fregatt ott himbálódzott már a láncain. És a csalfa álbarát hátbavágásokkal felcsábított a propeller-fregatt fedélzetére.

Bámulva néztem a tárgyakat és bámészkodás közben nem vettem észre, hogy Brechmittl eltűnik oldalam mellől. Heves, északi szél fujdogált. Megfordulva, egyszerre csak kifeszített, négyszögletes vásznat pillantottam meg, mely a kéményről lelógó madzagra volt erősítve s melyet a szél feszesre duzzasztott ki. Egy hosszú, vékony ember állt mellettem.

Azonnal megismertem a kapitányt. Kissé csodálkozva nézett rám. Hát igazán azt tetszik gondolni, hogy ez egy vitorla! Parolát, fiatal barátom. Vén tengeri medve üdvözli ifjú kartársát.

És ide az van írva, hogy jelentkezz kilenckor. Tudod, hogy mi lesz ebből? Majd elmegyek, és megmondom, hogy álmos voltam. Álmos voltál. Hát csak menj el, azok ott várnak rád.

Ön megért engem. Igyunk egy pohár bagót és maradj itt, fiatal fóka, tudod mit, nem is kell fizetned ötvast.

 • Hangulatcsináló novella Csokonai Vitéz Mihály vígjátékához, "Az özvegy Karnyóné"-hoz Az alispánnak még a hajdúja is öreg badacsonyit iszik ma, mert ma nagy nap van Csurgón.
 • Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
 • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Створки давили на плечо с неимоверной силой.

Hollá, leszokni a dohányzásról német fordítás, fel a vitorlákkal, ki a vízre, a vízre! És karjára kapva, nagyokat táncolt örömében.

Karinthy Frigyes: Viccelnek velem

Közben erős füttyentés hallatszott és a hajó megindult. A kapitány rumot hozatott és leülve a fedélzeten, régi viselt dolgairól mesélt nekem, hajótörésekről, viharokról, hajókról: - borzongva hallgattam elbeszélését. Így utaztunk sokáig a part hosszában, azután beljebb merészkedtünk. Abbahagytam a dohányzást kapitány azonban kissé sokat talált inni a rumból, s este, mikor elváltunk, a lépcsőn lefelé menet egyszerre éles rázkódás rántott ki szobámból.

Felugrottam és lerohantam a fülkébe, ahol elterülve láttam feküdni a kapitányt. Bután nézett rám. Először a kapitány úr, azután én. Egy kapitány utoljára hagyhatja el csak a hajót, bár ott kelljen pusztulnia is!

Csak ugorjon maga. Bátorság, bátorság! És nagyot lökött rajtam. Mit volt mit tennem, belevetettem magam a bőgő vizek közé, melyeket inkább vizeknek, mint bőgőknek találtam. Melyben az ifjú Krausz benn van a vízben, némi megfontolás után kijön belőle és szerencsésen megmenekül. Rettenetes érzés volt. Azonnal tisztában voltam vele, hogy életemnek fordulópontjához érkeztem.

Olyan dolog történt velem, amire nem számítottam, s amit nem éreztem még soha: egész testem a szó legszorosabb értelmében, nedves lett.

 • OS Országos Sajtószolgálat
 • OS Országos Sajtószolgálat
 • Május 31. kilépési nap
 • Békés Megyei Hírlap,
 • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Ha abbahagyja a dohányzást, növelje a növekedést
 • KARINTHY FRIGYES: ÚJ GÖRBE TÜKÖR
 • Mik a legjobb dohányzótabletták

Ez a különös folyadék, melyet eddig csak atyám tejeskannáiban láttam, s amelyből itt annyi volt: Abbahagytam a dohányzást a zsebeimbe és mindenütt hozzámért, akárhogy lökdöstem el magamtól. Körülöttem, mint már említettem, bőgtek a vizek és a hullámok oly magasra ugrottak fel, mint egy torony, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy egy torony egyáltalában nem ugrik. Kétségbeesetten gondolkozni kezdtem, s eszembe jutott, hogy De Foe szerint én most úszással mentem meg életemet.

Hogy úszni hogyan kell, azt tudtam.

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Egyszer atyám boltjában, egyik tejeskannában láttam egy svábbogártól: gyorsan mozgatta a lábait és közben büdös volt. Nem fontolgattam tovább, gyorsan mozogni kezdtem: a többiről nem kellett gondoskodnom.

De már az első mozdulatnál irtózatos rémület fogott el. Kitűnt, hogy nem nyujthattam ki lábaimat, - mert azok beleütköztek valami keménybe, ami sáros volt.

Kezeimet próbáltam kinyujtani: de azok is beleütköztek. A következő percben a hasam is beleütközött. Rettenetes pillanat volt. Hiszen, villant át agyamon, ha Abbahagytam a dohányzást beleütöm a lábamat és kezemet, sőt hasamat a fenékbe, akkor nem tudok úszni és ha nem tudok úszni, menthetetlenül elpusztulok.

Végem van. Buzgó fohászt küldtem a mennyek urához, aki meghallgatta szavamat. Rövid félórai kapálódzás után egy sötét tárgyat láttam úszni felém a vizen: valami deszkaféle lehetett és aggódva vártam, elég lapos lesz-e, hogy ráülhessek. Az ég meghallgatta könyörgésem: Hangay Sándor összes költeményei voltak egy kötetben, ára és elkezdtem kövérni korona. Melyben a hajótörött Krausz kivetődik a partra és meggyőződik róla, hogy lakatlan szigetre került.

A távolból sötéten és szikáran meredt felém egy rengeteg tömeg körvonala: valami sziklafoknak néztem.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Csakhamar odajutottam és kezem egyenletes, pázsitnemű fűszálakba kapaszkodott bele. Kimásztam és végigfeküdtem a parton. Elaludtam és ebben a helyzetben töltöttem az éjszakát. Másnap reggel a kelő nap ébresztett fel, talpraugortam és és elkezdtem kövérni pillantásom a vizekre esett, hogy látom-e még a propeller-fregattot. Ó igen, láttam még: véghetetlen messzeségben, elérhetetlen távolságban lebegett a láthatáron, már majdnem a budai part mellett volt. Fedélzetén megpillantottam a kapitányt, amint balszeme fölött éppen egy mitesszert nyomott ki és zápfogával bajuszáról lerágott egy sörtét.

Búsan integetett felém és odasúgott nekem, hogy nem vittem-e magammal véletlenül a rumosüveget. Szomorúan fordultam meg és elindultam, hogy megismerjem a vidéket. Már néhány lépésnyi út meggyőzött róla, hogy tropikus, egzotikus növényzetű, valószínűleg afrikai vidékre kerültem. Különös, egzotikus virágok, óriáspálmák, rengeteg, páfrányszerű erdőbe fogadtak mindenfelé.

FURCSA EMBEREK.

A legkülönösebb az volt, hogy a virágokat nem lehetett letépni: szívósak és nyúlósak voltak, mintha vászonból lennének és a szárukon végig gummi volt. Mikor az egyiket megfogtam, utána festékes volt a kezem.

leszokni a dohányzó orvosról

Mindig csodálatosabb, tarkább növényzet vett körül. Egy órai út meggyőzött róla, hogy szigeten vagyok, egészen kerekalakú, különös, lakatlan szigeten, melynek közepéből kerek, lapostetejű fensík mered ki, rengeteg Abbahagytam a dohányzást és tropikus növényzettel borítva.

Állatokat eleinte nem láttam. A part hosszában gátszerű töltés húzódott végig, körül az egész szigeten: e töltés hosszában mohhal bélelt barlangokat láttam, amint elhaladtam előttük. Törtem a fejem, mely vidékére a világnak vetett ki végzetem. Földrajzból csak a Kalahári-szigeteket ismertem: úgy emlékeztem, hogy ott pingvinek vannak. De nem tudtam, hogy kinéz egy pingvin. Az egyik barlangból egyszerre borzasztó ugrással barna, hegyesfejű fenevad vetette rám magát: nyakamba harapott, hogy felordítottam.

leszokni a dohányzásról hipnózisos videó

Azonnal felismertem a Bolhus Budapestus nevű állatot: még volt annyi időm, hogy a kezemben hordott Hangay-kötettel fejbeüthettem: a Bolha széthasadt koponyával zuhant Abbahagytam a dohányzást földre. És ekkor, egy fordulónál hirtelen óriási, fényes gömb ötlött szemembe, amely a domb lejtés oldalából látszott kigömbölyödni.

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Vele szemben a domb túlsó partján óriási, hegyes dárda állott ki tíz méternyire a talajból. Most megértettem mindent és szívemet kétségbeesett tompaság töltötte el. Igen, szigeten voltam: egy megfeneklett szárazföldrész felszínén, mely valamikor, diluviális időkben itt ragadt s Abbahagytam a dohányzást víz nem tudta magával vinni. Amelyet és elkezdtem kövérni tudósok női kalapnak neveznek. Melyben Robinson Krausz berendezkedik a hosszú egyedüllétre és házat épít.

Leültem a sziget egyik felére és kalapommal letakartam a másikat: kinyujtottam lábaimat is, melyek valamibe beleütköztek, amire fel is raktam őket: - tekintve, hogy kissé rövidlátó vagyok, lábaim végét már nem vehettem ki tisztán; a messzeség ködébe veszve folytak be azok a vizek láthatárának vonalába és így igazán, nem tudhattam, mi az, amire rátettem őket.

Közben eszembe jutott keserű sorsom és két nehéz könnyet töröltem ki orromból, míg egyszerű, gyermeki lelkem keseregve idézte vissza a multak boldog ábrándjait.

Most itt vagyok, távol idegenben, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, égre követ ne dobj, mert magad esel bele, mindenütt jó, de legrosszabb otthon.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

És még azt mondja, hogy ne jajgassak. Vagy vasárnap este a Buzalka tánc- és illemteremben akar maga egy Robinson lenni? Vagy premierelőadás után a színházi ruhatárban akar maga egy Robinson lenni?

Az persze, hogy egy Robinsonnak egyedül kell lenni. És elkezdtem kövérni Robinson. Azért vagyok én itt. Van szerencsém a következő cikkeket ajánlhatni.

Ezzel a hang kinyujtotta kezét és egymásután rakta elém a tárgyakat, amiket megnevezett. Egy teljes Robinson-öltözet 25 évi jótállással. Nyers szőrkucsma, húscafatokkal, kitűnően félreszabott macskabőr kabát, rozsdás vasdarabok Abbahagytam a dohányzást helyett, cérna helyett és elkezdtem kövérni varrva, modern Robinsonnak nélkülözhetetlen.

Egy pár elegáns fakéregcipő, gombócnagyságú rücskökkel, mohhal bélelve. Fotó a dohányosról és leszokásáról a cégre a dohányzásról való lemondás gyors módja, nemtetszőért visszaadjuk a pénzt.

Egy doboz válogatott, kutyazsírban áztatott homok mosdásra. Eredeti csak a »Yes« szócskával. Egy szabályozható barlanglámpa, szárított agyagutánzat, elrejtett villamoségővel, égés közben eredeti faggyúbűzt áraszt, kívánt mennyiségben.

Egy automatikus pók, mely a sarokban helyezendő el, nyomásra lemászik és az illető Robinsonnak a kezéből eszik. Egyszerre több legyet nem kell adni, mert elromlik a szerkezet. Ugyanez szabad zárral, bármely színben, tucatonként olcsóbb. Egy mércével ellátott lábnyomkutasz, mellyel a homokban azonnal felismerni a meztelen kannibállábnyomot.

Egy Robinsonnak egyszer csak muszáj kannibállábnyomokat találni. Igen ajánlom ezt a vörös lábnyomot, tucatonként Hát mi lesz velem? Hát elmélkedni fog. Az ember ilyenkor elmélkedik. Ajánlom magamat, legyen máskor is szerencsénk.

Ezzel a hang el is tűnt. Melyben Robinson hasznos elmélkedéseknek szenteli idejét és viszont. Szomorúan felvettem a Robinson-egyenruhát, a es számú szőrkucsmát húscafatokkal, működésbe hoztam a pókot és leültem elmélkedni, hogy miért választották be Róka Pált a Petőfi-társaságba. De nem jutottam eredményre. Bús egyhangúságban teltek az órák és fogalmam se volt róla, mihez kezdjek.

Három napi elmélkedés után végre nem bírtam tovább és »Boldogtalan asszony« címre a következő kérdéseket intéztem Abbahagytam a dohányzást Pesti Hirlap szerkésztőségébe: Tisztelt szerkesztőség! Lehet-e őszinte barátság férfi és nő között, igen vagy nem és ha igen, miért nem?

Igaz-e, hogy egy bolha harmincszor olyan erős, mint egy elefánt és ki ír Alba Nevis álnév alatt? Frász Ferenc mért nem ír álnév alatt? Aki Alba Nevis álnév alatt ír, az hol lakik? Miért kell megsértődni egy tisztességes fiatal leánynak, ha valaki Balatonfüreden megvakarja a talpát?

Lásd még