Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre,

Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre

Van közöd hozzá? Ezt egy harmadik mondta s most már mind kaczagtak.

  • Leszokni a dohányzásról és a csökkent nyomásról
  • Leszokni a dohányzásról, de
  • Leszokni a dohányzásról 60 éves korban

A gépész is észrevette, hogy mulatnak rajta s hamiskásan hunyorgatni kezdett. Nagyon kedvemre való… Erre aztán mind kigyültek a perronra, hogy megnézzék a leányt.

Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre

Azalatt ürülni kezdett a pályaudvar. Egymásután ment ki belőle a sok vonat, elől elszáguldott a gyors és utána a többi… Mikor a munkásoké is elindult, a sok egymásra halmozott ember énekelni kezdett.

A műsor vendégével a házasság világnapja kapcsán kérdezte a műsorvezető. Most a családról, a házasságról és a gyerekvállalásról valamint a válásról hallhatunk beszámolót a vendég jóvoltából. Ki pár éve, ki évtizedek óta jár rajta. Ismerjék meg most őket, az országos iroda lelkészeit, teológiai végzettségű munkatársait! Lesz, akit névről, egyházi eseményről, istentiszteleti szolgálatból, tévéből arcról, rádióból hangról, kötetből már ismernek.

Erre feléjük fordult a kis király és elkezdett sírni rekedtesen, gyöngén, inkább mintha nyikorogna benne valami. A leány visszament vele a kocsiba. A finom uri asszonyság is fölszállott s a kis köpczös ur is. Az urak hajlongtak és bucsuztak tőle, az egyik pedig, a ki különösen bizalmas természetü volt, odasugott neki: — Pechje lesz kegyelmességednek ezzel az urfival.

Nyivákol majd egész éjjel.

Mézescsók Cerberusnak

Az eddigi negyven helyett ezután már harmincz esztendei szolgálat után teljes penziót kapnak a város emberei, ha munkaképtelenek lesznek s azonkivül gondoskodott a gondviselés a családjaikról is.

Az volt az egész hiba, hogy kifelejtették az uj rendelkezésből a tanyai tanítókat. Ebből nagy háboruság lett. Kovács Máté, a legöregebb tanyai pedagógus nem minden fejtörés nélkül körlevelet fogalmazott a többi tanítóhoz, kik számszerint tizenketten voltak.

Nagyon mérges hangon volt megirva az egész. Az Uram a vége, hogy: ha a városi urak nem becsülik meg érdeme szerint hüséges szolgálatunkat, Uram fogjuk az utat, módot arra, hogy megtiszteltessük velük. Egy ember csak egy ember, nem lehet olyan értelmes, mintha a többi is segít neki.

A következő vasárnapra hivta meg a mester a többi tanítót a nagy gyülésre, a melyből erős tiltakozásra volt kilátás. Kovács Máté nagy magyar ember volt, mestere nemcsak a pedagógiának, hanem a szónak is s azért ő másképpen fejezte ki magát. Azt mondta, hogy azok fogják itt fölemelni protestáló szavukat, a kik lelket öntenek a népbe.

Az elkövetkező vasárnapig pedig folyton készülődtek a nagy vendégfogadásra. Az asszony serényen látott a dolga után, sütött és főzött olyasmiket, a mik csak hidegen jók igazán, pogácsát a pálinka mellé, két kis szopós malaczot, a miket jószagu petrezselyem ágyra fektetett le a tálban, beleütve előre a hátukba a kést, fiatal libákat meg kalácsot, a mi mind akkor kerül az asztalra, mikor beállít a sok éhes vendég. Közben durozsolt, a mint ez már asszonyi szokás és szidta a bolond urát, a ki ennyi embert csődít a nyakára.

Hála Istennek jut is, marad is. Erre már fölpattant az ura.

Napoleon Boulevard - Uram,segíts

Nem szorulok én rá senkire. Vasárnap már hajnalban talpon volt az egész ház.

hogyan lehet zsírosodni, ha abbahagyja a dohányzást

Az iskolaszobából kihordták a padokat s hosszu asztalt terítettek benne, a mire fölkerült mind a hideg holmi. A tanítóné a gyermekeket fésülte és még egyszer elmondatta velük a verseket, a miket majd eldeklamálnak, ha együtt lesz a sok vendég.

Egyik jobban pattogtatta a rimeket, mint a másik. Erre szörnyen büszke volt segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre anyjuk és később, a mikor csak ketten maradtak, mondta is az urának: — Csak boldog az ember mégis, ha értelmes gyermekei vannak. Nyugalmas megelégedés ömlött el a kövéres piros arczán, kaczagott a szeme, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre körüljárta az asztalt, rendelkezett a szomszédasszonyoknak, a kik átjöttek segíteni. Közben pedig jó gazdasszonyhoz illendően szidta az urát.

Az ember, a boros üvegeket rakta Uram szép Uram s az asztal végén a félszemét behunyva nézett végig a czilinderglédán, nehogy valami szimetriai hiba essék a berendezésben. Az asszony is szerette a rendet s még igazított egyet s mást. Messze pedig csengő hallszott ütemesen, a hogy a ló rázza s gyönyörüen odakanyarodott az iskola elé egy négylovas szekér. A kicsi fejü, játékos lovak rángatták a kocsit s a polgár, a ki a gyeplőbe kapaszkodva tartotta őket, közéjük cserditett egyet-egyet az ostorral, a mitől egyhelyben tánczoltak s idegesen dobálták fejüket… A kocsiból Fehér Gergely, a kürtös tanyai tanító ne dohányozz a halakkal is ki elsőnek és segített a többinek, a kik még fenn voltak, miközben leemelt még egyet mást a saraglyából és kaczagva mesélt a gazdának a négy lóról meg a sok vendégről, a kik lassan bontakoztak ki a nagy keszkenőkből.

Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre aki úgy döntött, hogy leszokja a dohányzást

Röpültünk is. Elhoztam az asszonyt is, meg a gyerekeket is, Uram ur, ha nem esnék terhére… Meg ezt a kis elemózsiát… A háziasszony erre nagyon megneheztelt. Fontos a kérdés, meg köll deputálni… Uj kocsi jött, csengős lármás ez is. Ez meg az alsóvégi tanítót hozta. Egy csomó gyerek kiabált le a szekérről, még a kasba is jutott belőlük.

Kovács Máténak meg az asszonynak ragyogott az arcza, mig elébük mentek. Nagy boldogság az, ha nem vetik meg az ember házatáját. Az uj vendég mentegette magát. Egyszer esik karácsony egy esztendőbe, már mint egy ilyen alkalom, hogy igy egybekerekedtünk mi panaszos emberek. Megint kocsi fordult erre a homokon. Abból is asszony, meg gyereknép kászolódott ki s alig, hogy bementek a házba, már uj csengő hallszott messze a sik földön. Tizennégy esztendős — dicsekedett a házigazda s szaladgált ki vendéget fogadni és hozta be őket nagy jókedvvel, egyre hajtogatva, hogy milyen szépen összejöttek.

Sérelmes a helyzet, nagyon sérelmes.

Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre allen carr leszokni a dohányzásról ingyen

A gyerekek künn körbefogództak és játszani kezdtek. Ha uj kocsi jött segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre kis fiuk meg leánykák ugráltak le róla, most már ők fogadták nagy barátkozással. Hangos lett az udvar.

A KAPITÁNY

Az istálló előtt a lovak a kocsikhoz kötve ropogtatták a friss szénát s hangos nyerítéssel üdvözöltek minden uj kocsit. A konyhából a szomszéd asszonyok szaladgáltak a kuthoz és be a szobába meg vissza, a megriasztott majorság szárnyait csattogtatva rebbent szét nagy kiabálással, benn pedig az urak már a borhoz fogtak s az asztal körül fölállva énekelték, hogy nem mennek innen el, mig a gazda furkós bottal ki nem veri őket. Az egyik egyszerre csendet intett.

Ez hires gyorsverselő volt, csupa jóizü parasztos rigmus és arról volt nevezetes, hogy kiviczczeli még a püspököt is, ha éppen Uram van rá. A kezébe vette a poharat s elkezdett verseket mondani.

Publikálva: Itt végezte el az általános iskolát, majd Szolnokon, a Tiszaparti Gimnázium ének-zene tagozatán és a Bartók Béla Zeneiskolában folytatta tanulmányait. A szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola magánének-szolfézs szakán szerzett diplomát. Tanulmányai alatt tagja volt a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórusnak, ahol szólistai feladatokra is kapott megbízást. A főiskola után nem a színpadot választotta fő hivatásának, hanem a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója megkeresésére a rádiós pálya mellett döntött.

A többi nagyon jól mulatott rajta, némelyek ugy kaczagtak, hogy majdnem begurultak az asztal alá s a nagy jókedvre átjöttek az asszonyok is és beszaladt az udvarról a sok gyerek. Egyszerre tele lett a szoba. A kaczagó társaság összegabalyodott egy gomolyba, egyszerre beszélt, kiabált.

Kaczagott mindenki minden különös ok nélkül. A vad jókedv ölelte magába őket, a mi csak jön valahonnan, a nélkül, hogy hivnák és hangos, brutális, csapongó… Valaki egy szörnyen nagy darab liba-mellett vett a kezébe, csillagos nyelü bicskával faragta róla le a hust s a hóna alatt a kenyérrel végig járt mindenkit. Erre egyéb ily szólásmódok is forgalomba jöttek. A másik azt jegyezte meg a helyzetre, miután fölhajtott egy nagy pohár bort: — Szegény ember vizzel főz s a bort megissza.

A gazda pedig kinálkozott szerényen.

Uram, segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre

Föllélegzett, mikor lehurrogták. Egy nagy hang az asztal végéről a gazdát provokálta, hogy volna-e lelke megboszantani az embert holmi szamársággal. Kovács Máté fölugrott, visszautasította a gyanusítást. Nagy ebéd következett. Hangos, jókedvü mulatság, a mit azzal szakított félbe egyik vendég, hogy panaszolni kezdett. Az asszonyok jól a hátára vertek a panaszos embernek s kórusba énekelni kezdett az egész társaság, hogy vigye el a gazda a házát, de ők ott maradnak.

Kovács Máté magánkivül volt örömében s a szemei megteltek könynyel, a mig lelkesedett az asszonynak: — Szépen összejöttünk, jó kis muri lelkem… — Hát a penzió dolga?

Február – Semmelweis Médiasarok

Beszéljétek meg a dolgot. Ivott s aztán egy kicsit virágos kedvben kezdett bele a beszédbe. Ugy áll a dolog, hogy nagy sérelem esett velünk. Kifelejtettek az uj penzióból. Hát mint tudják, azért jöttünk össze, hogy mondjunk valamit erre.

Tartalomjegyzék

Én nem vagyok a jónak megrontója, de azt mondom, hogy egy perczre tessék ide hallgatni. Azt indítványozom, hogy irjunk be a tanácsnak, hogy mig a sérelmünket nem korrigálják meg, nem tanítunk. Zárják be az iskolákat, igen, hát hogy azt mondom, hogy mit szólanak hozzá.

A tanyai tanítók helyzete amugy is elviselhetetlen. Valaki tele szájjal szólott bele az asztal végéről: — Igaza van. Kaczagott mindenki, az ablak alatt pedig czinczogni kezdett a czigány.

Kikiabáltak hozzá, hogy hallgasson, de nem akarta megérteni. Néhányan tánczra kerekedtek. A segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre komolyabbak akartak lenni, pisszegtek s a házigazda egy kicsit akadozva beszélt tovább. A nyomor Uram inten… ten… ziv… inten… ziv… ziv, hogy egészen belehabarodik az ember. Itt sziv föl vizet nagy bendőjébe a lokomotiv, a magas szivattyus kutból és néhány lapát szenet is fölhajtanak a segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre, hogy végig jól tarthassák tüzzel a masinát.

A gépész felesége már a vonat érkezése előtt egy órával kijött segíts nekem abbahagyni a dohányzást örökre állomásra. Lőcsös parasztszekér hozta, a mi éppen ugy alkalmilag akadt az uton. Mikor megállottak az állomás előtt, nem vette észre.

A parasztnak kellett figyelmeztetni: — No ifiasszony, hát tüdő regenerálódása dohányzás után akar még? Itt volnánk. Piczi uri formáju topánkák látszottak ki a Uram alul; a mig leszállott a kocsiról, pár pillanatig szórakozottan a felhérczen felejtette magát. Aztán, a mikor a kocsi már elment, végignézte az ajtókon a fölirásokat, mintha először járna itt s a helyett, hogy átment volna a perronra, betévedt a csürszerü nagy málházó csarnokba, a mibe egész utczák voltak építve ládákból s hátul, homályos szögletben lámpa mellett dolgozott egy hivatalnok.

Az asszony rábámult és visszafordult, de megint eltévedt. Egy csomó zárt ajtó előtt, miután végigpróbálta valamennyit, tanácstalanul megállott.

Lásd még