Dobos Pavel hagyja abba a dohányzást.

D l 55 K állay It. A budai káptalan előtt Marczali Vajdafi János magára vállalva Marczali Dénes bán fiai, István és György továbbá ezen István fia János és e György fia László terhét a Bihar megyében lévő Nagyiéta és Kákát nevű possessiok felét a hozzájuk tartozó pusz­ tákkal továbbá az Arad megyében lévő Nagyszécsény, Papi és Kamarás nevű egész possessiokat a tartozékaikkal együtt elzálogosítja Hunyadi Jánosnak valamint fiainak, Lászlónak és Mátyásnak arany forintért.

Ha nem akarja vagy nem tudja megőrizni őket az említett birtokokban, akkor a másik f é l a jelen oklevél ereje és a fehérvári káptalan tanúbizonysága által a Veszprém- és Somogy megyékben lévő Jwtha és Marus nevű possessiokat és tartozékaikat szabadon elfoglalhatja és birtokolhatja.

abbahagyja a dohányzást örökre

Datum feria quinta proxima ante festum beate Katherine virginis et martiris. Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo Papíron. A budai káptalan előtt Szörényi Kasza Márton a Csanád megyei Perek possession lévő jogát eladja Hunyadi Jánosnak, az ország volt kormányzójának, Beszterce örökös grófjának ésfiaiank, Lászlónak és Mátyásnak arany forintért. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendenti sigillo nostro consignatas ad fassionem dicti Martini eidem domino Johanni de Hwnyad et suis filiis duximus concendendas.

Datum is dominica Invocavit. Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto.

A nevetés menyasszonyi fátyollá fehéredett, körbelengte az asszony alakját, ráfonódott derekára, mellére, arcára csapódott, aztán vitte a szél az ég felé, hogy mesebeli lebegő legyen. S visszhangzott is a nevetés, visszaverődött a tárgyakról, az utcákról, a messzi emberek arcáról, visszahullott az égből is az asszony fejére. Közügy lett a nevetés, a kárörvendő szobatársak ágyat ácsoltak belőle: guruló ágyat, melyet tolni lehetett utakon, utcákon, végig az egész országon. Az ember mondja a pillanatot, de nem hiszi, alig tesz lépést, állandósul az idő, kiterjed a pillanat, éjszaka ideje jő rájuk, homályos úttá szűkül a végtelen ég.

Függő pecsét zsinórjával. Mátyáts király az ország, maga és édesanyja iránt kimutatott hűségéért Szilágyi Mihálynak, az ország kormányzójának adományozza örökös joggal a Csanád megyében fekvő Hegyes és Hollós nevű possessiokat tartozékaikkal együtt.

In fide faciant et constantes, consideravimus itaque hoc respectu clarissimam fidem virtutes magnificas multimoda obsequiorum genera et fortissima gesta spectabilis et magnifici Michaelis Zilagii gubernatoris regni nostri, fratris et avunculi nostri carissimi, qui sicut integritate fidei ceteris clarior, ita potenti virtute status regii ac honoris nostri dobos Pavel hagyja abba a dohányzást magnanimus fűit etcomplura.

Que quidem magnifica gesta sua propter sui magnitudinem ad presens quantum ad eorum specificationem preterire constituimus, hoc tarnen superinde in genere referre possumus et confiteri, quod cum nos alias in manibus serenissimi principis domini Ladislai, huius regni Hungarie et cetera regis precessoris nostri inmerito et sine causa detineremur agerentque contra nos et illustrem dominam Elizabeth, genitricem nostram nonnulli partem dicti Ladislai regis foventes, ipsius Michaelis guber­ natoris vei sola vei maximé industria magnanimitate factum est, u t nos libertati restituti huius regni feliciter dobos Pavel hagyja abba a dohányzást regimine.

Cupientes igitur ad comoda et honorem viri huius benemeriti nostri liberalitatis ne continuare solum, séd et acumulare beneficia, possessiones nostras, Hegyes et Hollos vocatas in comitatu Chanadiensi existentes simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis, quibuslibet videlicet terris arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, silvis, rubetis nemoribus, montibus, vallis, milyen egyszerű leszokni a dohányzásról megszakítás nélkül, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, 9 molendinis molendinorumque locis et generaliter quarumlibet utilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris metis et dohányzás megelőző intézkedések memorato Michaeli Zilagy eiusque heredibus et posteritatibus universis de manibus nostris regiis dedimus, donavimus et contulimus, immo damus donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas et habendas salvo iure alieno harum litterarum nostrarum vigore et testimonio mediante.

Quas in for­ mám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Bude, sabbato proximo ante dominicam oculi.

MIÉRT KEZDTEM EL DOHÁNYOZNI?-HOGYAN SZOKJ LE?

Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. A szöveg alatt titkos pecsét töredékével. Mátyás király szolgálatai és hűsége fejében idősebb Káliói János fia Pálnak adomá­ nyozza a Csanád megyében fekvő Kaszapereg nevű mezővárosát minden hasznával és összes tartozékával.

Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc. Quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Bude in vigilia festi purificacionis gloriosissime virginis Marie.

 • Calaméo - William Ryan - A szent tolvaj
 • Calaméo - ROBERT LUDLUM Sarkvideki kuldetes
 • Filmkultúra: Örökmozgó
 • Fizikai függőség a dohányzástól
 • A lyukas lavórokban már színültig telt az este, és a trágyadombok köré, mint szent máglyákhoz vándoroltak a gyertyaszemű kandúrok.
 • Már a legap- róbb betűs lábjegyzetek kiadós röhögésre ingerelnek, az alcímekkel ékes fejezetek pedig eszméletlen remeklések.

Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio Hártyán. A szöveg alatt papír felzetű pecséttel.

A hátoldalon: donatio de Perek.

dobos Pavel hagyja abba a dohányzást

D l 15 Fasc. NR Egyúttal tiltják Hangácsi Albert Csanádi püspököt, Lábat lani Jánost és bárki dobos Pavel hagyja abba a dohányzást afenti birtoktestek elfoglalásá­ tól, használatba vételétől vagy megvásárlásától.

10 hónap a leszokásról

Nos capitulum ecclesie Orodiensis memorie commendamus, quod Johannes Waryas de Thelek et Benedictus de Chyra, familiäres illustris domine Elizabeth, genitricis serenissimi principis domini Mathie incliti regis Hungarie etc.

Datum in vigilia festi beati Laurencii martins. Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio. DI N RA Donättornya mezőváros bírája, esküdtjei és összes lakója tájékoztatják urukat arról, hogy Jaksics vajda fiai rátámadtak Varjas János Varjasteleken lévő ház ára és birtokára, és azt kifosztották. Hangoztatják, hogy Varjas János mindenben ár taltan. Ha a donáttornyaiak valami kárt okoztak a Jaksicsok jobbágyainak, akkor azér t elég­ tételt fognak adni. Salutacione prehabita debito cum honore Egregie vir et domine noster honorande praesentibus enodamus vestre egregietati, quomodo temporibus elapsis egregii viri filii Yaxa, waywode videlicet Rachianorum irruissent in domum nobilis viri Johannis Varjas, domumque eius ac possessionem eiusdem videlicet Varjasteleke spoliassent, ac in rebus et bonis iám fatum Johannem Varjas et iobagiones suos dampnificassent omni sine culpa iám fati Johannis Varjas.

Nos tarnen spopondimus fide nostra median­ te, quod iám fatus Johannes Varjas in nullo contra eosdem videlicet waywodas excessit, licet nos iobagiones iám dictorum waiwodarum dampnificamus iuxta eorum dobos Pavel hagyja abba a dohányzást et iuxta mandátum domine nostre serenissime principis, domine Elizabeth, matris domini regis, nos tarnen si in aliquibus iam dictos iobagiones waiwodarum dampnificavimus, tarnen eosdem propter excessum eorum dampnificamus, nam iidem iobagiones pratis nostris usualibus utuntur contra dominam nostram serenissimam principem matrem domini regis et voluntatem nostram.

 • Stephen Frears és új angol filmek "Állandóan azt mondják nekem, hogy senki se akar olyasfajta filmeket nézni, amilyeneket én készítek, és hogy szörnyű tévedés, amit csinálok" - mondta ben Stephen Frears brit rendező egy amerikai újságírónak, széles vigyorral arcán.
 • Ki, be, ki, be, ki — majd egy hosszabb szünet, mielőtt szakadozva ismét megindult a zihálás.
 • Könyvek Kft.
 • Через несколько секунд двенадцатитонная стальная махина начала поворачиваться.
 • A dohányzásról való leszokás alszik

Et si iidem iobagiones waivodarum aliqui dampnum putant se passuros indebite, extunc iam fati iobagiones Rascianorum veniant in medio nostri et nos eisdem omnimodum satisfactionem impen demus, séd iam fatus nobilis Johannes Varjas in omnibus est innocens et immunis. Ex Donaththornya feria quinta in festő videlicet beati Pauli prime eremitte. Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto. Judex, jurati ac universi inhabitatores oppidi Donaththornya vestri in omnibus.

Papíron, zárópecsét nyomával.

 1.  - Вчерашняя статистика безукоризненна: вскрыто двести тридцать семь кодов, средняя стоимость - восемьсот семьдесят четыре доллара.
 2. Káros ea hirtelen a dohányzásról való leszokás

A hátoldalon: Egregio viro Comittii Chanadiensy domino nostro honorando Warjassy Janjoosye 12 9. D l 16 NRA Mátyás király szolgálataik fejében egy részről Teleki Varjasi Jánosnak és általa Teleki Tercsi Mihály fia Lászlónak, másrészről Bizerei Jánosnak és általa mostoha fiának, Almási Tatár Jánosnak és édes testvérének Jakabnak adományozza a Csanád megyében dobos Pavel hagyja abba a dohányzást Monyorósfecskés nevű possessiot a hozzátartozó Csorvásegyháza, Sóstóegyháza, Gellértegyháza és Apácakuta nevű pusztákkal.

Elrendeli, hogy a Csanádi káptalan a megnevezett királyi emberek egyikével a fent nevezettek birtokba iktatását végezze el. Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.

Vagy három óra hosszat némán és lassan vonultunk a sötétben, felszántatlan, hóval be nem lepett mezőkön és alacsony bozóton át, mely recsegett az ágyúkerekek alatt. Végül, miután átkeltünk egy sekély, de rendkívül sebes patakon, megállítottak minket, s az elővéd felől szaggatott puskaropogást hallottunk.

Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus visis presentibus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Dominicus Thompa de Thadd, Michael Zalmatherchy de Thelek seu Johannes Themeskezy de Jenew aliis absentibus homo noster ad facies predicte possessionis Monyoros Fechkes ac prediorum Chorvaseghaza, Sosthoeghaza. Datum Bude die dominico preoximo ante festum conversionis beati Pauli apostoli január Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

dobos Pavel hagyja abba a dohányzást

Regni nostri anno octavo, coronacionis vero secundo. A Csanádi káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára 9. A február ra összehívott beiktatáson azonban a szomszédos birtokosok közül Apáczakuta esetében Orosházi Komlósi Balázs, Mihály és Antal valamint Jaksics vajdafiai, István és Demeter ellentmondottak, ezért az ellentmondókat Teleki Varjasi Jánossal és társaival valamint Bizerei Jánossal és társaival szemben Szent György nyolcadára a királyi ember megidézte.

Serenissimo principi et domino Mathie dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras reverenter recepisse in hec verba. Lásd a 9.

dobos Pavel hagyja abba a dohányzást

Datum quinta die diei evocationis predicte. Anno domini supradicto. A hátoldalon: Personali presencie regie maisetatis Pro Johanne Varyasy et aliis intrascriptis contra Blasium, Michaelem, Anthonium Komlosy de Orosháza et aliis intrasriptis ad octavas festi beati Georgii martiris nunc venturas Evocationis Relatio Buda Mátyáts király szolgálatai fejében a Csanád megyében lévő Kaszapereg nevű possessiot, mivel Külső-Szolnok megye törvényszékéhez közelebb esik mint a Csanád megyeihez, az előbbi hatásköre alá helyezi.

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL X

De commissione domini regis comite Stephano de Bathor judice curie regie referente Nos Matthias dei gratia rex Hungarie, Bohemie etc. Datum Bude in festő beati Bartholomei apostoli. Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. Regni nostri anno sexto decimo coronacionis verő decimo.

dobos Pavel hagyja abba a dohányzást ha abbahagyja a dohányzást, fehéredni fog

A szöveg alatt pecséttel. A Marostól északra Orosházáig, délre a Harangod és a Galádi-ér alsó folyásáig dobos Pavel hagyja abba a dohányzást. Nyugaton a Tisza vonala határolta, keleten beletartozott még Dombegyháza, Battonya és Perjámos is. A XVI. Török kézre került a várral és székesegyházzal büszkélkedő székhelye: Csanád. A nemesi vármegye szerepét — ahol a nép nem futott világgá — a paraszti önkormányzat vette át.

A földesúr jelenlététől megszabaduló falvak népe maga válasz­ tott bírót és esküdtet, akik a saját bölcsességük szerint vezették a közösséget. Szükség is volt erre, hiszen nemcsak a török, hanem a királyi Magyarországon, vagy Erdély­ ben lakó földesúr felé is barátságos arcot kellett mutatniuk.

A török visszaszorításáért azonban nagy árat kellett fizetni.

Szeme gonosz: rablóra hasonlít. A vorgorodi útról érkezett ide, és három óra után pár perccel ugyanazon az úton távozott.

A hadiesemények során elpusztult a hódoltságot átvészelő Földeák, Makó, Szentlőrinc és az újra népesedni dobos Pavel hagyja abba a dohányzást Apátfalva.

A szilaj marhacsordák legelőin vad és elvadult állatok legelésztek, embert csak az 1 D r. Borovszky Sam u : Csanád vármegye története ig.

Lásd még